Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Întunecat - dunkel"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Blick ist dunkel.

Der blic ist duncӑl.

Privirea este întunecatӑ.

F

Die Nacht ist dunkel.

Di naht ist duncӑl.

Noaptea este întunecatӑ.

N

Das Tal ist dunkel.

Das tal ist duncӑl.

Valea este întunecatӑ.

Pl.

Die Tage sind dunkel.

Di taghe zind duncӑl.

Zilele sunt întunecate.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der dunkle Blick ist furchterregend.
Der duncle blic ist furhtӑregӑnd.
Privirea întunecatӑ este terifiantӑ.

A

Sie sehen den dunklen Blick.
Zi zeӑn den dunclӑn blic.
Ei vӑd privirea întunecatӑ.

D

Sie konnte dem dunklen Blick nicht entgehen.
Zi conte dem dunclӑn blick niht entgheӑn.
Ea nu putea sa scape de privirea întunecatӑ.

G

Die Folge des dunklen Blickes war Gelächter.
Di folghe des dunclӑn blicӑs var ghelehtӑr.
Urmarea privirii întunecate au fost râsete.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die dunkle Nacht ist lang.
Di duncle naht ist lang.
Noaptea întunecatӑ este lungӑ.

A

Sie befürchtet die dunkle Nacht.
Zi befiurhtӑt di duncle naht.
Ea se teme de noaptea întunecatӑ.

D

Der dunklen Nacht folgt der helle Tag.
Der dunclӑn naht folgt der hele tag.
Nopṭii întunecate urmeazӑ ziua luminoasӑ.

G

Die Schatten der dunklen Nacht kann man nicht sehen.
Di șatӑn der dunclӑn naht can man niht zeӑn.
Umbrele nopṭii întunecate nu se pot vedea.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das dunkle Tal ist verlassen.
Das duncle tal ist fӑrlasӑn.
Valea întunecatӑ este pӑrӑsitӑ.

A

Wir überqueren das dunkle Tal.
Vir iubӑrcverӑn das duncle tal.
Noi traversӑm valea întunecatӑ.

D

Dem dunklen Tal folgt eine schöne Stadt.
Dem dunclӑn tal folgt aine șione ștat.
Vӑii întunecate urmeazӑ un oraș frumos.

G

Die Bäume des dunklen Tales sind alt.
Di boime des dunclӑn talӑs zind alt.
Copacii vӑii întunecate sunt bӑtrâni.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die dunklen Tage sind lang.
Di dunclӑn taghe zind lang.
Zilele întunecate sunt lungi.

A

Wir warten auf die dunklen Tage.
Vir vartӑn auf di dunclӑn taghe.
Noi așteptӑm zilele întunecate.

D

Den dunklen Tagen folgen noch dunklere Nächte.
Den dunclӑn tagӑn folgӑn noh dunclӑre nehte.
Zilelor întunecate urmeaza nopṭi și mai întunecate.

G

Die Folgen der dunklen Tagen, kenne ich nicht.
Di folgӑn der dunclӑn tagӑn, chene ih niht.
Urmӑrile zilelor întunecate, nu le cunosc.