Lecţia 3

Formule de adresare

Wie geht es dir? - Cum ȋţi merge? (Ce mai faci?)

Mir geht es gut! - Îmi merge bine

Mir geht es schlecht! - Îmi merge rău

Geht es dir auch gut? - Şi ţie ȋţi merge bine?

Danke, gut! - Mulţumesc, bine

Wie heisst du? - Cum te cheamă? (Cum te numeşti?)

Ich heisse... - Mă cheamă ... (Mă numesc...)

Wie alt bist du? - Câţi ani ani?

Ich bin ... Jahre alt - Am ... de ani.

Lista verbelor neregulate

INFINITIV

PARTICIPIU TRECUT

TRADUCERE

backen

gebacken

a coace

beginnen

begonnen

a ȋncepe

beissen

gebissen

a muşca

bitten

gebeten

a ruga

bleiben

geblieben

a rămâne

braten

gebraten

a frige

brennen

gebrannt

a arde

bringen

gebracht

a duce

denken

gedacht

a gândi

dürfen

gedurft

a avea voie

empfehlen

empfolen

a recomanda

erschrecken

erschrocken

a speria

essen

gegesen

a mânca (pt. persoane)

fahren

gefahren

a merge cu un vehicol

fallen

gefallen

a cădea

fangen

gefangen

a prinde

finden

gefunden

a găsi

fliegen

geflogen

a zbura

fressen

gefressen

a mânca (pentru animale)

frieren

gefroren

1. a ȋngheţa; 2. a-i fi frig

gebären

geboren

a se naşte

geben

gegeben

a da

gehen

gegangen

a merge pe jos

geniessen

genossen

a savura

gewinnen

gewonnen

a câştiga

giessen

gegossen

a turna, a vărsa, a uda florile

haben

gehabt

a avea

halten

gehalten

a ţine

hängen

gehangen

a atârna

hauen

gehauen

a bate (ȋn sensul de a lovi)

heben

gehoben

a ridica

heissen

geheissen

a se numi

helfen

geholfen

a ajuta

kennen

gekannt

a cunoaşte

kommen

gekommen

a veni

können

gekonnt

a putea

lassen

gelassen

a lăsa

lesen

gelesen

a citi

laufen

gelaufen

a alerga

leihen

geliehen

a ȋmprumuta

liegen

gelegen

a sta intins

lügen

gelogen

a minţi

mögen

gemocht

a plăcea

müssen

gemusst

a trebui neapărat

nehmen

genommen

a lua

nennen

genannt

a numi

raten

geraten

1. a ghici; 2. a sfătui

reiten

geritten

a călări

riechen

gerochen

a mirosi

rufen

gerufen

a chema (ȋn sensul de a striga)

scheiden

geschieden

a separa, a despărţi

scheinen

geschienen

a lumina, a străluci

schieben

geschoben

a ȋmpinge

schlafen

geschlafen

a dormi

schlagen

geschlagen

a bate (ȋn sensul de a lovi)

schliessen

geschlossen

a ȋnchide, a ȋncuia

schmeissen

geschmissen

a arunca

schneiden

geschnitten

a tăia

schreiben

geschrieben

a scrie

schreien

geschrien

a ţipa

schwimmen

geschwommen

a ȋnnota

sehen

gesehen

a vedea

sein

gewesen

a fi

senden

gesendt

a trimite

singen

gesungen

a cânta

sitzen

gesessen

a şedea

sollen

gesollt

a trebui

sprechen

gesprochen

a vorbi

springen

gesprungen

a sări

stehen

gestanden

a sta in picioare

steigen

gestiegen

a se urca

sterben

gestorben

a muri

stinken

gestunken

a mirosi urât

streiten

gestritten

a se certa

tragen

getragen

a purta

treffen

getroffen

a ȋntâlni

treiben

getrieben

a practica

trinken

getrunken

a bea

tun

getan

a pune, a face neapărat

vergessen

vergessen

a uita

verlieren

verloren

a pierde

wachsen

gewachsen

a creşte

waschen

gewaschen

a spăla

werden

geworden

a deveni

werfen

geworfen

a arunca

wissen

gewusst

a şti

wollen

gewollt

a vrea neapărat

Nota: Verbele scrise aplecat se conjugă cu SEIN, toate celelalte cu HABEN.

Regula de formare a participiului trecut

Se ȋinlătura de la infinitiv terminaţia -en , se aşează particula ge in faţa infinitivului şi se adaugă -t la sfârsit.

Partcipiu trecut = ge + verb + t

Exemple: lernen - gelernt (a ȋnvăţa - ȋnvăţat)

Spielen - gespielt (a se juca - jucat)

machen - gemacht (a face - făcut)

Atunci cand radicalul verbului se termină in t sau d, apare e ca şi vocală ajutătoare.

Ex: arbeiten - gearbeitet (a munci - muncit)

antworten - geantwortet (a ȋntreba - ȋntrebat)

 

Temă:

1. De conjugat verbele TRINKEN (a bea), WASCHEN (a spăla), SEHEN (a vedea), HELFEN (a ajuta).

2. De tradus următoarele propoziţii:

•  Eu plec la şcoală.

•  Tu mănânci supă.

•  Noi suntem obosiţi.

•  Ea găteşte foarte bine.

•  Ei muncesc foarte mult.

•  Voi sunteti frumoşi.

•  Eu lucrez noaptea.

•  El face baie.

•  Eu hrănesc animalele.